ReinbouPalet

Slikanje po brojevima

POLITIKA PRIVATNOSTI

Politika privatnosti se primenjuje na sve podatke o ličnosti koje prikupljamo, upotrebljavamo ili na drugi način obrađujemo. Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se posredno ili neposredno odnosi ili može odnositi na Vas kao fizičko lice čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, direktno ili indirektno. Zaštita podataka o ličnosti regulisana je Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018), u daljem tekstu:
ZAKON
Podatke o ličnosti uglavnom dobijamo direktno od Vas, kada naručite određene proizvode i popunite određeni formular.U nastavku ćemo vam objasniti koje vaše podatke prikupljamo, svrhe obrade podataka i Zakonske osnove.

 • Kupovina / porudžbina na REINBOU PALET  internet prodavnici.U procesu online kupovine potrebno je da unesete svoje podatke u određena polja: ime, prezime, adresa stanovanja, adresa vaše elektonske pošte, broj telefona, adresa isporuke (ukoliko se razlukuje od adrese stanovanja).Prikupljamo samo minimalno potrebne podatke koje koristimo isključivo za realizaciju ugovora o prodaji i za komuniukaciju sa Vama.Uz Vašu saglasnost, Vaši registrovani podaci kao što je adresa elektronske pošte mogu poslužiti za redovno ili povremeno obaveštavanje o našim proizvodima ili aktivnostima.
 • Otvaranje korisničkog naloga na REINBOU PALET internet prodavnici
  Našu online prodavnicu možete koristiti kao „Registrovani korisnik“ ili kao „Neregistrovani korisnik“.
  Prilikom registracije, adresa Vaše elektronske pošte je Vaše korisničko ime (user name), dok lozinku (password) birate sami.
  Ove podatke ćete koristiti za prijavljivanje na našoj online prodavnici www.reinboupalet.rs.
  Kao registrovani korisnik, odgovorni ste za održavanje i poverljivost vašeg naloga i lozinke.
  Korišćenjem internet stranice www.reinboupalet.rs odgovorni ste za sve aktivnosti koje se dešavaju na vašem nalogu i sa vašom lozinkom.
  Obavezujemo se da ćemo Vaše lične podatke koristiti isključivo u svrhe tehničke administracije online prodavnice, kako bi Vam dali pristup posebnim informacijama ili za komunikaciju sa Vama. 
Registrovani korisnici su u obavezi da svo vreme čuvaju pristupnu lozinku koja im je potrebna za pristup online prodavnici, kao i da istu nikada ne otkrivaju trećim licima. Svaki korisnik lično odgovara za sadržaj koji upisuje na naš web sajt. Konačni kupac u našoj online prodavnici je isključivo onaj registrovani korisnik, odnosno neregistrovani korisnik koji kupuje robu. Upisane podatke o kupcu, koristićemo za obradu korisnikove porudžbine, pripremanje drugih relevantnih ponuda, kao i za marketinške analize koje će pomoći u poboljšanju naše prodajne ponude. Podaci mogu biti korišćeni i za ponovljeni marketing.

U slučaju da korisnik želi da pretražuje sajt ili da obavi kupovinu nekog od raspoloživih proizvoda bez registracije, kao neregistrovani korisnik, REINBOU PALET će upisane podatke koristiti za obradu porudžbine odnosno za za realizaciju ugovora o prodaji i za komuniukaciju sa Vama.

Bez obzira da li kupovinu na našem sajtu obavljate kao registrovani ili neregistrovani korisnik, podatke koje ste upisali, takođe mogu da se obrađuju i koriste u slučaju odustanka od ugovora ili podnošenja izjave o reklamaciji.

Da bi se naš poslovni odnos realizovao potrebno je da na našem sajtu upišete samo one vaše lične podatke koji su neophodni za započinjanje, sprovođenja i završetak ugovornog odnosa/kupovine, kao i one za čije prikupljanje imamo zakonsku obavezu. Bez ovih podataka, nije moguća realizacija poslovnog odnosa sa vama.
 
Prikupljene podatke o ličnosti možemo prosleđivati nadležnim državnim organima, kao i drugim licima u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.


Na osnovu odredbi čl.13. i čl.27. Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS 62/2014, 6/2016 – dr. zakon i 44/2018 – dr. zakon) privredno društvo Reinbou Palet d.o.o. Beograd, svoje cenjene kupce koji robu kupuju preko internet stranice www.reinboupalet.rs 
O B A V E Š T A V A
• da se prodaja robe preko internet stranice www.reinboupalet.rs obavlja u okviru registrovane delatnosti privrednog društva Reinbou Palet d.o.o. Beograd, Milutina Ivkovića 2A, mat.br. 21170976, PIB: 109 375 599, Tel.: +381605777094, adresa za izjavljivanje reklamacije je: reinboupalete.doo@gmail.com
• da se osnovna obeležja robe mogu naći na internet stranici www.reinboupalet.rs
• da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014, 6/2016 – dr. zakon i 44/2018 – dr. zakon) kupovina preko naše prodajne internet stranice www.reinboupalet.rs smatra prodajom na daljinu.
• da se saobraznost robe ugovoru utvrđuje isključivo prema svojstvima i nameni robe, kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom;
• da je prodajna cena robe naznačena uz svaki artikal ;
• da prodajna cena robe ne obuhvata troškove isporuke;
• da se usluga isporuke robe obavlja na način opisan na strani INFORMACIJE O ISPORUCI
• da se mogućnost kupovine robe uz posebne cenovne pogodnosti i∕ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na internet stranici www.reinboupalet.rs;
• da se prilikom kupovine na našoj internet stranici www.reinboupalet.rs maksimalno vodi računa o zaštiti privatnosti podataka kupca na način kako je to definisano na strani POLITIKA PRIVATNOSTI.
• da kupac robu, koju kupuje preko internet stranice www.reinboupalet.rs, može platiti na način opisan u odeljku NAČINI PLAĆANJA
• da potrošač, prilikom kreiranja porudžbine, pritiskom na taster POTVRĐUJEM PORUDŽBINU preuzima obavezu plaćanja naručene robe;
• da u slučaju prijema robe, ukoliko potrošač istu ne želi da zadrži, ima pravo na odustanak ugovora i povraćaj sredstava u visini plaćene kupoprodajne cene za predmetnu robu, u roku od 14 dana na način kako je to definisano na strani PRAVO NA ODUSTAJANJE;
• da za robu koja je poručena putem internet prodavnice potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju, na način koji je definisan u odeljku REKLAMACIJA

Prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014,6/2016 i 44/2018) – u daljem tekstu: Zakon, kupovina preko naše prodajne internet stranice www.reinboupalet.rs smatra se prodajom na daljinu.
Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje.
Zakon o zaštiti potrošača ne predviđa mogućnost povrata sledeće robe:
1. robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja
2. zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke
 
Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.
 
Izjava o odustanku od ugovora se dostavlja na e-mail adresu: reinboupalete.doo@gmail.com
 
Ukoliko odustane od ugovora, kupac ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod. Cena se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan.
Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne može vratiti.
Prilikom povraćaja robe istu je obavezno vratiti u ispravnom i nekorišćenom stanju i neoštećenom originalnom pakovanju.
Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Trgovac je dužan da kupcu bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda.
Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.
Reinbou Palet doo prihvata vraćanje samo one robe koja je potpuno nova i u originalnom stanju i ambalaži, uz prateći račun ili fakturu. Pod takvim uslovima, Reinbou Palet doo će nadoknaditi iznos plaćen za vraćene proizvode u roku od 14 dana od dana prijema takvih proizvoda.
Ukoliko su ispunjeni napred navedeni uslovi za povraćaj sredstava, poslaćemo vam email sa molbom da nam pošaljete broj Vašeg dinarskog tekućeg računa i naziv banke kod kod koje je otvoren navedeni račun.
Kada dostavite potrebne podatke, preduzećemo potrebne aktivnosti kako bi Vam se na vaš tekući račuin uplatila sredstva. Povraćaj sredstava se vrši isključivo uplatom na dinarski tekući račun i nije moguće slati novac po kuriru u gotovini.

Prilikom preuzimanja pošiljke molimo kupce da u prisustvu kurira provere svoj paket . Veoma je važno da sva oštećenja u transportu, vidjliva na pakovanju proizvoda odmah prijavite kuriru koji vam isporučuje robu.
 
Ukoliko uočite takvo oštećenje, nemojte potpisati prijem pošiljke ili zamolite kurira da sačeka dok proverite da li oštećenje na pakovanju uslovilo i oštećenje samog proizvoda ili gubitak delova. Ukoliko proizvod nije oštećen, i svi delovi su na broju, potpišite prijem pošiljke. U suprotnom, molimo kupce da da nam pošalju e-mail pod nazivom REKLAMACIJA sa svojim podacima (ime, prezime, telefon, broj porudžbine) na adresu reinboupalete.doo@gmail.com i da navedu razlog zbog kojeg su odbili da preuzmu paket. U najkraćem mogućem roku obavestićemo kupce o daljem postupanju.
Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja paketa ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj, u pogledu količine, vrste proizvoda ili ukoliko iz nekog razloga niste zadovoljni proizvodom, imate pravo na reklamaciju.
Prava i obaveze prodavaca i kupaca u pogledu reklamacije proizvoda, propisani su Zakonom o zaštiti potrošača.
 
Zakon o zaštiti potrošača ne predviđa mogućnost povrata sledeće robe:
• robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja
• zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke
 
Kao naš Kupac, radi ostvarivanja svojih prava usled nesaobraznosti robe ugovoru, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka, možete nam proslediti izjavu o reklamaciji našu elektronsku (e-mail) adresu: reinboupalete.doo@gmail.com 
U izjavi o reklamaciji kupac treba da navede: svoje ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona, e-mail adresu, broj računa, cenu kupljene robe, opis nesaobraznosti koji roba sadrži, zahtev kupca u pogledu otklanjanja nesaobraznosti, datum kada je kupac robu primio.
Prodavac je dužan da bez odlaganja, a nakasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu, predlogom za njegovo rešavanje i rokom u kom će reklamacija biti rešena, a rešenje reklamcije je moguće samo uz prethodnu saglasnost potrošača.
Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost Kupca. Stoga će Kupac svoju saglasnost dati u najkraćem mogućem roku od momenta prijema odgovora Prodavca na reklamaciju, kako bi Prodavac mogao da reši reklamaciju u gore spomenutom zakonskom roku. Neblagovremeno davanje saglasnosti Kupca smatraće se jednim od objektivnimh razloga zbog kojih Prodavac nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Kupca u zakonskom roku.
Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Kupca u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti Kupca i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, koju će Kupac dati u najkraćem mogućem roku. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.
Ukoliko Kupac ne prihvati zamenu artikla za drugi odgovarajući, Kupcu će biti vraćen iznos kupoprodajne cene. 

Korišćenje naše internet prodavnice i kupovina robe podrazumeva saglasnost korisnika/kupca sa Uslovima korišćenja i prodaje navedenim na ovoj stranici. Sadržaj Uslova korišćenja i prodaje možemo promeniti u bilo koje vreme bez prethodne najave i saglasnosti korisnika/kupca. Molimo Vas da periodično proveravate sadržaj ove stranice kako bi bili informisani o svim promenama. Svaka promena Uslova korišćenja i prodaje biće objavljena na ovoj stranici i važi od momenta objavljivanja.
 

Slikanje po brojevima